Algemene Voorwaarden

Algemene Voorwaarden Staopstoelwinkel.nl

Artikel 1 Definities

 1. Staopstoelwinkel.nl is een eenmanszaak die zich ten doel stelt het leveren van op maat
  gemaakte staopstoelen en toebehoren, en het verzorgen van het onderhoud daarvan.
 2. Onder Staopstoelwinkel.nl worden tevens begrepen Staopstoelonderhoud en
  Staopstoelzorg.
 3. Onder Staopstoelwinkel.nl wordt tevens begrepen alle bij haar in dienst zijnde werknemers
  of door haar ingeschakelde derden.
 4. In deze Algemene voorwaarden wordt onder ‘Opdrachtgever’ verstaan: de natuurlijke
  persoon of rechtspersoon of het samenwerkingsverband van natuurlijke en/of
  rechtspersonen of de namens deze handelende tussenpersoon of vertegenwoordiger die
  gebruikt maakt van de Diensten van Staopstoelwinkel.nl en Staopstoelwinkel.nl de opdracht
  geeft Diensten te verlenen zoals bedoeld in artikel 1.5.
 5. In de Algemene voorwaarden wordt onder ‘Overeenkomst’ verstaan: de rechtsbetrekking
  tussen Staopstoelwinkel.nl en Opdrachtgever, een en ander in meest ruime zin.
 6. In de Algemene voorwaarden wordt onder ‘Diensten’ verstaan: alle door Staopstoelwinkel.nl
  en/of door haar ingeschakelde derden aan Opdrachtgever geleverde producten en diensten,
  alsmede alle andere door Staopstoelwinkel.nl ten behoeve van Opdrachtgever verrichte
  werkzaamheden, van welke aard ook, verricht in het kader van een opdracht, waaronder
  begrepen werkzaamheden die niet op uitdrukkelijk verzoek van Opdrachtgever worden
  verricht.
 7. In de Algemene voorwaarden wordt onder ‘Website’ verstaan: de website
  www.staopstoelwinkel.nl.

Artikel 2 Toepasselijkheid van de Algemene voorwaarden

 1. De Algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle tussen Opdrachtgever en
  Staopstoelwinkel.nl gesloten Overeenkomsten waarbij Staopstoelwinkel.nl Diensten
  aanbiedt of levert.
 2. Afwijkingen van de Algemene voorwaarden zijn slechts geldig indien uitdrukkelijk en
  schriftelijk met Staopstoelwinkel.nl overeengekomen.
 3. Toepasselijkheid van inkoop- of andere voorwaarden van de Opdrachtgever worden
  uitdrukkelijk van de hand gewezen.
 4. De Algemene voorwaarden zijn ook van toepassing op aanvullende of gewijzigde opdrachten
  van Opdrachtgever.

Artikel 3 Overeenkomst

 1. Alle offertes van Staopstoelwinkel.nl zijn 30 dagen geldig, tenzij uitdrukkelijk anders
  aangegeven.
 2. Voor zakelijke Opdrachtgevers wordt een offerte gemaakt met een zakelijk tarief. De prijzen
  genoemd op de Website zijn voor particulieren en daardoor niet representatief.
 3. Opdrachtgever neemt telefonisch contact op met Staopstoelwinkel.nl of middels het
  contactformulier, te vinden op de Website. Aan de hand hiervan kan een afspraak door
  Staopstoelwinkel.nl worden gepland.
 4. De Overeenkomst komt tot stand door het opstellen van een offerte door
  Staopstoelwinkel.nl die door Opdrachtgever binnen de in artikel 3.1 genoemde termijn
  wordt aanvaard. De Overeenkomst kan ook tot stand komen door een offerte die direct
  schriftelijk wordt aanvaard.
 5. Als Staopstoelwinkel.nl een bevestiging naar Opdrachtgever stuurt, is die beslissend voor de
  inhoud en uitleg van de Overeenkomst, onder voorbehoud van kennelijke verschrijvingen.
  Staopstoelwinkel.nl kan niet aan zijn aanbod worden gehouden indien Opdrachtgever
  redelijkerwijs kan begrijpen dat het aanbod, dan wel een onderdeel daarvan, een kennelijke
  vergissing of verschrijving bevat.
 6. Indien Opdrachtgever aantekeningen maakt of reacties geeft op de offerte van
  Staopstoelwinkel.nl, dan maken zij geen deel uit van de Overeenkomst, tenzij
  Staopstoelwinkel.nl deze alsnog schriftelijk bevestigt.

Artikel 4 Uitvoering van de Overeenkomst

 1. Staopstoelwinkel.nl zal zich naar haar beste kunnen inspannen de Diensten met zorg uit te
  voeren overeenkomstig de met Opdrachtgever schriftelijk vastgelegde afspraken.
 2. Staopstoelwinkel.nl heeft het recht bepaalde werkzaamheden te laten verrichten door
  derden. De toepasselijkheid van artikel 7:404, 7:407 lid 2 en 7:409 BW wordt uitdrukkelijk
  uitgesloten.
 3. Staopstoelwinkel.nl is gerechtigd de Overeenkomst in verschillende fasen uit te voeren en
  elke fase afzonderlijk te factureren.
 4. De Opdrachtgever draagt er zorg voor dat alle gegevens, waarvan Staopstoelwinkel.nl
  aangeeft dat deze noodzakelijk zijn of waarvan de Opdrachtgever redelijkerwijs behoort te
  begrijpen dat deze noodzakelijk zijn voor het uitvoeren van de Overeenkomst, tijdig aan
  Staopstoelwinkel.nl worden verstrekt. Indien de voor de uitvoering van de Overeenkomst
  benodigde gegevens niet tijdig aan Staopstoelwinkel.nl zijn verstrekt, heeft
  Staopstoelwinkel.nl het recht de uitvoering van de Overeenkomst op te schorten en/of de
  uit de vertraging voortvloeiende extra kosten volgens de alsdan gebruikelijke tarieven aan
  de Opdrachtgever in rekening te brengen.
 5. Indien voor de uitvoering van Diensten een termijn is overeengekomen of opgegeven, dan is
  dit nimmer een fatale termijn. Bij overschrijding van een termijn dient de Opdrachtgever
  Staopstoelwinkel.nl hiervan schriftelijk in gebreke te stellen. Staopstoelwinkel.nl dient
  daarbij een redelijke termijn te worden geboden om alsnog uitvoering te geven aan de
  Overeenkomst.

Artikel 5 Wijziging van de Overeenkomst

 1. Indien tijdens de uitvoering van de Overeenkomst blijkt dat het voor een behoorlijke
  uitvoering daarvan noodzakelijk is om deze te wijzigen of aan te vullen, zullen
  Staopstoelwinkel.nl en Opdrachtgever tijdig en in onderling overleg tot aanpassing van de
  Overeenkomst overgaan.
 2. Indien de Overeenkomst wordt gewijzigd, daaronder begrepen een aanvulling, is er sprake
  van een aanvullende opdracht. Over deze aanvullende opdracht zal vooraf een aparte
  afspraak over de honorering worden gemaakt. Zonder aanvullende offerte gelden de
  oorspronkelijke voorwaarden, waarbij de extra Diensten tegen het afgesproken tarief
  betaald worden.
 3. Het niet of niet onmiddellijk uitvoeren van de gewijzigde Overeenkomst levert geen
  wanprestatie van Staopstoelwinkel.nl op en is voor de Opdrachtgever geen grond om de
  Overeenkomst op te zeggen of te annuleren.
 4. Wijzigingen in de oorspronkelijk gesloten Overeenkomst tussen Staopstoelwinkel.nl en
  Opdrachtgever zijn pas geldig vanaf het moment dat deze wijzigingen schriftelijk en
  uitdrukkelijk zijn aanvaard.

Artikel 6 Opschorting, ontbinding en tussentijdse opzegging van de Overeenkomst

 1. Staopstoelwinkel.nl is bevoegd de nakoming van de verplichtingen op te schorten of de
  Overeenkomst te ontbinden, indien de Opdrachtgever de verplichtingen uit de
  Overeenkomst niet, niet volledig of niet tijdig nakomt dan wel dat Staopstoelwinkel.nl goede
  grond heeft te vrezen dat de Opdrachtgever in die verplichtingen tekort zal schieten.
 2. Voorts is Staopstoelwinkel.nl bevoegd de Overeenkomst te ontbinden indien zich
  omstandigheden voordoen welke van dien aard zijn dat nakoming van de Overeenkomst
  onmogelijk is of ongewijzigde instandhouding van de Overeenkomst in redelijkheid niet kan
  worden gevergd.
 3. Indien de Opdrachtgever zijn uit de Overeenkomst voortvloeiende verplichtingen niet
  nakomt en deze niet-nakoming ontbinding rechtvaardigt, dan is Staopstoelwinkel.nl
  gerechtigd de Overeenkomst terstond en met directe ingang te ontbinden zonder enige
  verplichting zijnerzijds tot betaling van enige schadevergoeding of schadeloosstelling, terwijl
  de Opdrachtgever, uit hoofde van wanprestatie, wel tot schadevergoeding of
  schadeloosstelling is verplicht.
 4. Indien Staopstoelwinkel.nl toerekenbaar tekortschiet in de uit de Overeenkomst
  voortvloeiende verplichtingen en dit tekortschieten ontbinding rechtvaardigt, is
  Opdrachtgever bevoegd de Overeenkomst terstond en met directe ingang tussentijds te
  ontbinden.
 5. In geval van liquidatie, van (aanvraag van) surséance van betaling of faillissement, van
  beslaglegging – indien en voor zover het beslag niet binnen drie maanden is opgeheven – ten
  laste van de Opdrachtgever, van schuldsanering of een andere omstandigheid waardoor de
  Opdrachtgever niet langer vrijelijk over zijn vermogen kan beschikken, staat het
  Staopstoelwinkel.nl vrij om de Overeenkomst terstond en met directe ingang op te zeggen
  dan wel de order of Overeenkomst te annuleren, zonder enige verplichting zijnerzijds tot
  betaling van enige schadevergoeding of schadeloosstelling. De vorderingen van
  Staopstoelwinkel.nl op de Opdrachtgever zijn in dat geval onmiddellijk opeisbaar.

Artikel 7 Kosten, honorering en betaling

 1. Voor particuliere Opdrachtgevers zijn alle genoemde bedragen in de offerte in euro’s en
  inclusief BTW, tenzij anders vermeld. Noodzakelijke reis-, verblijf-, verzend- en
  administratiekosten die door Staopstoelwinkel.nl worden gemaakt, worden afzonderlijk in
  rekening gebracht, eveneens tenzij anders vermeld.
 2. Voor zakelijke Opdrachtgevers zijn alle genoemde bedragen in de offerte in euro’s, maar
  exclusief BTW en eveneens exclusief noodzakelijke reis-, verblijf-, verzend- en
  administratiekosten, tenzij anders vermeld.
 3. Staopstoelwinkel.nl heeft het recht om kennelijk foutieve verschrijvingen in de prijsopgave
  en op de Website te herstellen.
 4. Staopstoelwinkel.nl is gerechtigd een aanbetaling van maximaal 50% van het
  aankoopbedrag te vragen. Dit dient schriftelijk te worden overeengekomen.
 5. Betaling dient te geschieden middels bankoverschrijving of contant, in de valuta die is
  gefactureerd.
 6. De Opdrachtgever heeft de plicht om onjuistheden in de vermelde of verstrekte
  betaalgegevens onverwijld aan Staopstoelwinkel.nl mede te delen.
 7. Betaling dient te geschieden binnen de in de offerte of op de factuur genoemde termijn.
 8. Indien de Opdrachtgever in gebreke blijft in het tijdig betalen van een factuur, dan is de
  Opdrachtgever van rechtswege in verzuim, zonder dat daarvoor verdere ingebrekestelling is
  vereist. De Opdrachtgever is alsdan de wettelijke rente verschuldigd. De rente over het
  opeisbare bedrag zal worden berekend vanaf het moment dat de Opdrachtgever in verzuim
  is tot het moment van voldoening van het volledig verschuldigde bedrag.
 9. Indien Staopstoelwinkel.nl besluit een vordering wegens niet-betaling van één of meer nietbetaalde
  facturen langs gerechtelijke weg te incasseren, is Opdrachtgever, naast de
  verschuldigde hoofdsom en de in artikel 7.9 genoemde rente, tevens gehouden alle in
  redelijkheid gemaakte gerechtelijke en buitengerechtelijke kosten te vergoeden. De
  vergoeding van gemaakte gerechtelijke en buitengerechtelijke kosten wordt vastgesteld
  conform het alsdan geldende Besluit dat ziet op vergoeding voor buitengerechtelijke
  incassokosten.

Artikel 8 Annulering

 1. De Diensten van Staopstoelwinkel.nl zijn op maat gemaakt. Het is daarom niet mogelijk de
  Overeenkomst kosteloos te annuleren.
 2. Bij aanvaarding van de offerte is Opdrachtgever, gezien het maatwerk, verplicht de Dienst af
  te nemen en te betalen. Deze verplichting geldt voor elke omstandigheid, waaronder
  begrepen maar niet uitsluitend het overlijden van Opdrachtgever.
 3. Staopstoelwinkel.nl zal zich echter wel inspannen de Dienst bij de fabrikant te annuleren. Dit
  is echter een inspanningsverplichting en geen resultaatsverplichting.
 4. Indien Staopstoelwinkel.nl erin slaagt de Dienst te annuleren, dient Opdrachtgever de
  annuleringskosten en de overige door Staopstoelwinkel.nl gemaakte kosten te betalen.

Artikel 9 Levering en Transport

 1. Levering geschiedt af bedrijf van Staopstoelwinkel.nl of franco huis (Nederland).
 2. De Dienst zal worden geleverd tot aan de (centrale) voordeur op de begane grond.
 3. Indien een bestelling kwijtraakt of beschadigd wordt ontvangen, wordt er gezocht naar een
  passende oplossing.
 4. De levertermijn hangt af van de bestelde Dienst en van de gewenste uitvoering c.q. opties.
  Staopstoelwinkel.nl zal proberen een levertermijn te geven in de bevestiging van de
  Overeenkomst.
 5. Staopstoelwinkel.nl bepaalt zelf de wijze van verpakking en transport.
 6. Indien de Dienst na het verstrijken van de levertijd voor de Opdrachtgever beschikbaar is
  maar niet door hem worden afgenomen, wordt de Dienst te zijner beschikking opgeslagen
  voor zijn risico en op zijn kosten, ongeacht de reden van niet-afneming

Artikel 10 Aansprakelijkheid

 1. De Opdrachtgever is verantwoordelijk voor het aandragen van correcte en representatieve
  gegevens die nodig zijn voor het uitvoeren van de Overeenkomst. Staopstoelwinkel.nl is niet
  aansprakelijk indien Opdrachtgever onjuiste gegevens heeft verstrekt.
 2. De levertermijnen die door Staopstoelwinkel.nl worden gegeven gelden slechts bij
  benadering. Ofschoon steeds getracht zal worden de levertermijn na te komen, is
  Staopstoelwinkel.nl nimmer aansprakelijk voor de gevolgen van overschrijding van de
  genoemde termijn. Overschrijding van de termijn geeft Opdrachtgever geen recht de
  Diensten te annuleren, of de ontvangst of betaling van de Diensten te weigeren, noch is
  Staopstoelwinkel.nl enige vergoeding verschuldigd jegens Opdrachtgever.
 3. Indien Staopstoelwinkel.nl aansprakelijk wordt gehouden, zal zij uitsluitend aansprakelijk zijn
  voor directe schade die daadwerkelijk door de Opdrachtgever is opgelopen, betaald of
  geleden is vanwege een aantoonbaar tekortschieten van Staopstoelwinkel.nl’s
  verplichtingen met betrekking tot haar Diensten. De aansprakelijkheid als bedoeld in dit
  artikel wordt beperkt tot het door Opdrachtgever aan Staopstoelwinkel.nl betaalde bedrag
  in het kader van de Dienst.
 4. Alle aanspraken van de Opdrachtgever wegens tekortschieten aan de zijde van
  Staopstoelwinkel.nl vervallen indien deze niet schriftelijk en gemotiveerd zijn gemeld bij
  Staopstoelwinkel.nl binnen een redelijke termijn, nadat de Opdrachtgever bekend was of
  redelijkerwijs bekend kon zijn met de feiten waarop hij zijn aanspraken baseert.
 5. Staopstoelwinkel.nl is niet aansprakelijk voor indirecte schade, waaronder maar niet
  uitsluitend begrepen gevolgschade, gederfde winst, gemiste besparingen en schade door
  bedrijfsstagnatie.
 6. Staopstoelwinkel.nl is niet aansprakelijk voor het niet of niet tijdig voldoen aan de
  verplichtingen, voortvloeiend uit de Overeenkomst, in geval dit veroorzaakt wordt door
  overmacht als bedoeld in artikel 11.
 7. Staopstoelwinkel.nl is niet aansprakelijk voor letselschade door gebruik van de Diensten,
  zowel direct als indirect, tenzij sprake is van opzet of bewuste roekeloosheid van
  Staopstoelwinkel.nl.
 8. De Opdrachtgever vrijwaart Staopstoelwinkel.nl voor aanspraken van derden, tenzij er
  sprake is van opzet of bewuste roekeloosheid van Staopstoelwinkel.nl,
 9. Deze bepaling sluit geen aansprakelijkheid uit voor zover aansprakelijkheid bij wet niet mag
  worden beperkt of uitgesloten.

Artikel 11 Overmacht

 1. Onder overmacht wordt verstaan, alle van buiten komende oorzaken, buiten wil of toedoen
  van Staopstoelwinkel.nl, waardoor tijdige, volledige of juiste nakoming van de
  Overeenkomst niet meer mogelijk is.
 2. Onder overmacht zoals in het vorige lid bedoeld, wordt mede verstaan, maar is niet beperkt
  tot: niet-nakoming van een derde, ziekte van personeel van Staopstoelwinkel.nl zelf of een
  derde, abnormale weersomstandigheden, storingen in water- en energieleveringen,
  stakingen, ernstige storingen in de systemen van Staopstoelwinkel.nl of haar leveranciers,
  brand, overstromingen, natuurrampen, rellen, oorlog of anderszins binnenlandse onrusten.
 3. In geval van overmacht wordt nakoming van de Overeenkomst opgeschort zolang de
  overmacht aanhoudt.
 4. Indien de overmacht langer dan één maand aanhoudt zijn beide partijen gerechtigd de
  Overeenkomst zonder tussenkomst van de rechter te ontbinden. In een dergelijk geval zal
  Staopstoelwinkel.nl overgaan tot terugbetaling van eventueel betaalde bedragen, met
  daarop in mindering gebracht alle kosten die Staopstoelwinkel.nl heeft gemaakt met
  betrekking tot de Overeenkomst.
 5. Indien de overmacht wordt veroorzaakt door een fabriekssluiting tijdens een
  vakantieperiode, kan Opdrachtgever de Overeenkomst ontbinden als de overmacht langer
  dan twee maanden aanhoudt.

Artikel 12 Garantie

 1. Staopstoelwinkel.nl geeft fabrieksgaranties. Dit houdt in dat klachten doorgespeeld zullen
  worden naar de fabrikant. De fabrikant is verder verantwoordelijk voor de afhandeling van
  de klachten.
 2. De garantie is niet van toepassing indien de fouten geheel of gedeeltelijk het gevolg zijn van
  onjuist, ondeskundig, onzorgvuldig gebruik, gebruik voor andere dan normale doeleinden of
  van buiten komende oorzaken, waaronder begrepen maar niet uitsluitend brand- of
  waterschade.
 3. De garantie is eveneens niet van toepassing indien de Diensten door derden zijn gewijzigd of
  worden onderhouden.
 4. De exacte garantietermijnen zijn te vinden op de Website van de leverende fabrikanten en
  te bereiken via deze link: http://www.staopstoelwinkel.nl/garantie.php
 5. Het in de Algemene voorwaarden bepaalde ter zake van garantie, laat onverlet de
  garantieaanspraken van Opdrachtgever uit hoofde van de wet.

Artikel 13 Reclames

 1. Opdrachtgever is gehouden de geleverde Dienst op het moment van aflevering, althans
  binnen een zo kort mogelijke termijn, te inspecteren of te doen inspecteren. Daarbij behoort
  Opdrachtgever te onderzoeken of kwaliteit en kwantiteit van het geleverde
  overeenstemmen met hetgeen in de Overeenkomst is bepaald.
 2. Eventuele zichtbare tekorten dienen binnen twee (2) dagen na levering schriftelijk aan
  Staopstoelwinkel.nl te worden gemeld, met overhandiging van het aankoopbewijs, tenzij dit
  onmogelijk dan wel onredelijk bezwarend is.
 3. Eventuele niet zichtbare tekorten dienen binnen 10 (tien) dagen, doch uiterlijk binnen drie
  (3) maanden na ontdekking te worden gemeld, overeenkomstig de wijze als beschreven in
  artikel 13.2.
 4. Indien blijkt dat terecht is gereclameerd, zal Staopstoelwinkel.nl de Dienst binnen redelijke
  termijn herstellen of kosteloos vervangen. Indien dit niet mogelijk is, zal zij zorgen voor een
  passende vergoeding. De gebrekkige Dienst dient te worden geretourneerd aan
  Staopstoelwinkel.nl, die daarvoor de kosten zal dragen.

Artikel 14 Eigendomsvoorbehoud

 1. Alle geleverde en nog te leveren Diensten blijven het uitsluitend eigendom van
  Staopstoelwinkel.nl, totdat alle vorderingen, die Staopstoelwinkel.nl heeft of zal verkrijgen
  op de Opdrachtgever, uit welke hoofde dan ook, volledig zijn betaald.
 2. Het risico van het geleverde zal bij levering, inhoudende dat de Opdrachtgever de feitelijke
  macht over de Diensten heeft, overgaan op Opdrachtgever.

Artikel 15 Identiteit van Staopstoelwinkel.nl

 1. Staopstoelwinkel.nl is bij de KvK geregistreerd onder nummer 55884709 en draagt btwidentificatienummer
  NL137513458B01. Staopstoelwinkel.nl is gevestigd aan de Riezebessum
  5 (7475 GD) te Markelo.
 2. Staopstoelwinkel.nl is per e-mail te bereiken via info@staopstoelwinkel.nl, middels de
  website http://www.staopstoelwinkel.nl/ en telefonisch op +31 6 3009565.

Artikel 16 Toepasselijk recht en bevoegde rechter

 1. Op de rechtsverhouding tussen Staopstoelwinkel.nl en haar Opdrachtgevers is Nederlands
  recht van toepassing.
 2. Alle geschillen die tussen Staopstoelwinkel.nl en haar Opdrachtgevers mochten ontstaan
  worden beslecht door de bevoegde rechter van het Arrondissement Overijssel.